06 July 2019

Kur-an'ı Kerim'de Burçlar ve Necm Suresi : Doğrusu Şi'râ Yıldızının Rabbi O'dur : Kur'an-ı Kerimin Açıkladığı Sirius Yıldızının Hikmeti


Bu makalemde Kur’an-ı Kerim’deki 53. Sure , Necm Suresine astrolojik bir yorum getiriyorum. Zira ki bu sure insanların zodyağın on iki burcunu derinine kadar gezinebilmeleri için en gizli ve etkili şifrelere sahiptir ve ayrıca bu bölüm, İslam'ın temel öğretilerini bütünüyle kapsamaktadır.

Burçlar ve Necm Suresi

Kur-an'ın 53. Suresine  “Yıldız” anlamına gelen “An-Najm – Necm ” denir. Bu bölümün en büyüleyici yönü, görünüşte bağlantısız konularla akması, ancak derin bir ritm ve sembolik ezoterik bir anlam taşımasıdır. 

Bu bölümün azalan sıradaki ayetleri, astrolojik zodyakın ardışık burçlarınn alegorik tanımını temsil eder. Bu nedenle, okuyucuya manevi ve psikolojik ilginin en güzel senfonisini yaşatır; burada ezoterik alt tonlar aracılığıyla verdiği derin rehberlik bu bölümün ayırt edici özellikleridir. Burada, anlamlarını astrolojinin hermetik prensiplerini kullanarak çözmeyi denedim. Umarım başarabilmişimdir …

Koç Burcu 

İnmekte olan yıldıza andolsun ki , Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı, azmadı. O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz. O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir. Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti . (Ki  O) akıl ve görüşünde kuvvetli (bir melek)dir. Hemen (gerçek meleklik şekliyle) doğruldu. O, en yüksek ufukta idi. ( Necm Suresi, 1-7. Ayetler )

1. Ayet de sözü edilen yıldızın yeri, Koç yükselende sabit  yıldız Sirius'un pozisyonunu ifade eder. Sirius, en parlak yıldızlardan biridir ve bu bölümde daha sonra adı geçmiştir, çünkü bu, putperest Araplar tarafından ibadet edilen kutsal bir nesne olarak görülmüştür. 
Koç yükseldiğinde, Sirius, Imum Coeli veya IC adı verilen en büyük pozisyonda Yengeç burcunda yer alır. Bu nedenle, Kur’an-ı Kerim’de 2.ayette Sirius'un gözle tespit edilebilinecek kadar parlak bir yıldızın olduğunu söyler. Bu nedenle yaşamın, enerjinin, gücün, dinamizmin, özgüvenin ve göz korkutucu bir tavra sahiptir. 7. Ayette en üstteki ufuk olarak burçların ilk burcu olan Koç temsil edilir.

Boğa Burcu

Sonra (Cebrail ona) yaklaştı ve (aşağıya doğru) sarktı. Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı. (Allah), kuluna verdiği vahyi verdi. Onun gördüğünü kalb(i) yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız.  Andolsun onu bir kez daha görmüştü. Sidretü'lMüntehâ'nın yanında. Ki Cennetü'lMe'vâ onun yanındadır. Sidre'yi kaplayan kaplıyordu. (Peygamberin) gözü şaşmadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o, Rabbinin âyetlerinden en büyüğünü gördü.  ( Necm Suresi, 8-18. Ayetler )

Boğa her zaman Koç'un izini takip eder ve ayetlerde de belirtildiği gibi Koç burcunu tasvir eden ilk 7 ayetten sonradır.  İki yay uzunluğunun (9) ayetle uzaklığı, Boğa burcunun takımyıldızındaki boğa boynuzları arasındaki boşluğu ifade eder. Astrolojik olarak, Boğa burcunun işareti, öncelikli olarak yiyecek ve barınak anlamına gelen maddi destekle ilgilidir. Bu nedenle, bu ayetlerde bahçelerin ve ağaçların sayılmasından dolayı refah ve güven teması kolaylıkla tespit edilebilir. Ayrıca, cennetteki en yüksek yerde bulunan yeşil bir ağaç olan 14. Ayetteki  Sidretü'l Müntehâ'’ya dikkat edin. 

Boğa’da ilkbahar mevsimi, bol miktarda çiçek ve meyve üreten ağaçlarla sağlam bir şekilde yerleşir ve yeryüzünde refahı beraberinde getirir. 17. ayet burada önemlidir çünkü karşıt burç Akrep'in aksine, boğanın etik perspektifini ifade eder. Boğa burcunun gözünün ne ürkek, ne de arzusuz (Akrep Kuyruğu)  yoksunluğundan dolayı aşırı güvensiz olduğunu söyler. 

İkizler Burcu

Siz de gördünüz değil mi o Lât ve Uzza'yı? Ve üçüncü olarak da öteki (put) Menat'ı? Size erkek O'na dişi öyle mi? Öyle ise bu çok insafsızca bir taksim. Onlar hiçbir şey değil, sırf sizin ve babalarınızın taktığınız (boş) isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmedi. Onlar yalnız zanna ve nefislerin sevdasına uyuyorlar. Halbuki onlara Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir. ( Necm Suresi, 19-23. Ayetler )

İkizler burcu , astrolojide 'ikizlerin' sembolü ile temsil edilir; bu, insan faaliyetinin her biçiminde dualiteye işaret eder. İnsan varlıkları bundan etkilenir, çünkü tam anlamıyla çok yanıltıcı olabilen, iletişim amaçları için dil ve semboller kullanırlar. Bu ikilik yüzeyselliğe yol açar, ve bu da aynı zamanda tekliğeyol açar; çünkü bazı semboller nihayetinde putlara dönüşür ve zihnin kendi kendini aldatıcı hipnoz altında sürekli olarak yaşamak için sosyal çevreler tarafından şartlandırılır.

İkizler burcu, insanlığın dilini ve sembolizmini kendine özgü faydası olan kişilere verir, fakat bu işlevi 'gerçek' olarak kabul etmek, referans sembolleri gerçeklik olarak düşünmek ya da gerçek şeylerin kelimeleri olmak gibidir. Bu nedenle, Kuran'ın (19-23) ayetlerinde, İkizler burcuna işaret ederken Kuran, al-laat , el-Uzza ve Manaat  gibi putların sembolizmini kınar , çünkü bunlar aldatıcıdır. 

Ayrıca İkizlerin ikiz sembolizmi, (21-22) ayetlerde haksız bir bölünme, kısmilik ya da materyalist arzulara yönelik faaliyetler arasındaki farkın ve ruhani yaşamın olması gerektiği belirtilerek vurgulanmaktadır. Kur'an aynı zamanda yüzeyselliği, kibirliği ve varsayımları da güçlü bir şekilde kınamakta; fakat varoluşun somut gerçekleri ile çalışmayı desteklemektedir. 

Yengeç Burcu 

Yoksa her arzu ettiği şey, insanın kendisinin mi (olacak) dir? Son da ilk de (ahiret de dünya da) Allah'ındır. Göklerde nice melek var ki Allah'ın dileyip razı olduğuna izin vermeden önce onların şefaatları hiç bir işe yaramaz. Ahirete iman etmeyenler meleklere dişilerin adlarını takıp duruyorlar . Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise, şüphesiz hakikat bakımından birşey ifade etmez. Onun için bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir. İşte onların ilimden erişebilecekleri (son sınır) budur. Şüphesiz, Rabbin, yolundan sapanı da iyi bilir; O, hidayette olanı da iyi bilir. ( Necm Suresi , 24 – 30. Ayetler )

Yengeç  astrolojik olarak ev, rahatlama, rahatlık, huzur, mutluluk ve duygusal özgürlüğün burcu olarak kabul edilir. Hataların genellikle fark edilmediği bir yer çünkü formalite ve yasalar normal olarak göz ardı edilir. Yaz'ın başlangıcı, Güneş'in altında her şeyin yolunun açıldığı yerdir. Bu zamanda, yasalar insan ruhunun gelişimi için çok önemlidir. Bu nedenle, 24-25. Ayetlerde , bir kimsenin yasaları ve düzeni bozarak arzularının yerine getirilmesine tam olarak bağlı olmamasını önermektedir. 

Ve meleklerin Allah’ın kanun uygulayıcı görevlileri oldukları bilindiğinden, 26-28. ayetlerdeki putperestler onları cezalandırmaları azaltmak için kadınlara dönüştürmüşlerdi, çünkü kadınları suçlulara karşı daha merhametli ve affedici olarak gördüler.

29-30.Ayetlerde , insanların disiplinle hareket etmeleri ve konuşmalarını yürüttükleri zamanlar olduğunu, eğer yapmazlarsa, yaz aylarında ekilecekleri kışın unutacaklarını ileri sürmektedir. Kısaca, Kur'an soylu ve disipline sahip hayatlar içinde hareket ederek iyi zamanlardan en iyi şekilde yararlanabileceğini söylüyor.

Aslan burcu

Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Akıbet (sonuçta) kötülük yapanları yaptıkları ile cezalandıracak, güzel davrananları da daha güzeliyle mükafatlandıracaktır.  ( Necm Suresi , 31. Ayet )

Yukarıdaki ayette, kralın (Aslan burcu ), herhangi bir tiranlık eylemini, gerçek bir egemen tarafından söylenecek olan ihtişamlı bir dilde yürütmetmesi  anlatılmaktadır. Burada, Kuran sadece insanların yaşadığı en iyi zamanlar hakkında bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda bu zamanlarda herhangi bir formda olma ya da pişmanlığın ciddi şekilde ele alınacağını da uyarır.

Başak burcu

Onlar ki günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar, yalnız bazı küçük kusurlar hariç. Şüphesiz Rabbinin affı geniştir. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada, sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir. ( Necm Suresi , 32. Ayet )

Başak burcunu , mükemmeliyetçi tavırları temsil eden bir bakire imgesiyle sembolize edilir. Başak, yaşamları ve faaliyetleri hakkında olağanüstü titiz, alçakgönüllü ve çok spesifik olma eğilimindedir ve bu nedenle de basit bir şekilde, ılımlılık ve hoşnutluk bir ders vermiştir. Başak, aynı zamanda, geleneksel dinlere derinden bağlı din adamlarının hiyerarşik düzenleri olan ve dindar mükemmeliyetçiliğin yaşam tarzları olan örgütlü dinlerin ya da dini kurumların da burcudur. Kuran, bu tür insanların ekstra saf olmaya çalışmadıklarını , gerçekte nasıl olduklarını iyi bildiğini simgeler. 

Terazi burcu

Şimdi gördün mü O yüz çevireni?  Azıcık verip (sonra vermemekte) direneni? Gaybın bilgisi kendi yanındadır da, o mu görüyor? Yoksa haber verilmedi mi Musa'nın sahifelerinde yazılı olanlar? Ve çok vefakâr olan İbrahim'in sahifelerindekiler? Ki hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü yüklenmez. Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da yakında görülecektir. Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir. Ve şüphesiz en son varış, Rabbinedir.  ( Necm Suresi , 33- 42. Ayetler )

Terazi, toplumdaki ve insan ilişkilerinde adalet ve denge burcu. Terazi'nin sembolü terazi dengesidir, bu da doğada bir adalet aracıdır. Bu yüzden, 33-35. ayetler, diğer insanlara saygı duymanın önemini ve Dünyadaki Allah’ın insanlara anlamı olan en iyi yaratımlarına değer vermekten söz eder. 36. Ayette Hz. Musa'nın on emri, sosyal adalet yasalarını korumak için atıfta bulunur;  37.ayetlerde , İbrahim'in ezoterik geleneklerdeki kişiliğinin kim olduğunu söyleyen İbrahim'den söz edilir. 38-41 Ayetlerde , Adalet Terazi arketipini, en açık biçimde ve daha önce de belirttiğimiz en güçlü tarzda özetlemektedir. Bu nedenle, 42. ayette , insanı asla aşağıdan bir şey olarak görmemesi gerektiğini, daha ziyade insanlara karşı en iyi ahlaki davranışı göstermesi gerektiğini öne sürmektedir.

Akrep burcu

Doğrusu güldüren de ağlatan da O'dur. Öldüren de dirilten de O'dur. Şüphesiz erkeği, dişiyi iki eş yaratan O'dur, Atıldığı zaman bir nutfeden. Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir. ( Necm Suresi , 43-47. Ayetler )

Astrolojik olarak, Akrep burcu en yoğun ve aşırılıkların burcu olarak kabul edilir. Akrep ile hiçbir zaman ortası yoktur, gri yoktur , ya siyah , ya beyazdır. Çünkü her zaman çok uç noktalar ile ilgilenir. Akrebin başlıca özellikleri, hedefleri olan cinsellik, arzular ve aşırı duygusal çağrışımlardır. Nadiren ölüm ve yeniden doğuş süreciyle karakterize edilebilecek toplam dönüşüm getirir. Bu nedenle, perspektifte görülen 43 – 47. Ayetler , Akrep arketipine oldukça kapsamlı bir şekilde uymaktadır ve doğadaki önemini takdir etmektedir.

Yay Burcu

Şüphesiz zengin eden de sermaye veren de O'dur. ( Necm Suresi – 48. Ayet )

Yay, İkizler burcunun karşıtıdır ve İkizler'in teması, ikiz sembolü nedeniyle dualite ve simetri iken, Yay, derinlik, titizlik ve bilginin simgesidir. Yay, gökyüzünün yüksekliğindeki hedefleri vurmaya çalışan bir melez yaratık (bir centur ) imgesiyle sembolize edilir. Gökyüzü ve mekanın derinliklerini açığa çıkarmak, böylece en iyi felsefi ve entelektüel gelişimi temsil etmek ister. İkizler genellikle kelimeler ve semboller aracılığıyla önemsiz iletişimden hoşlanırken, Yay ile bilgelerin atasözleri dinlenir. Ayrıca, 48. ayette , Yay'ın yalnızca Yay'ın doğasıyla tutarlı bir şekilde , sadece birkaç kelimeden söz edilmesi dikkat çekicidir, ancak bu birkaç kelime aslında, aslında onunla rezonansa işaret eden parlak bir övgü ifade eder. Kozmos birliği anlatılmaktadır. 

Oğlak burcu

Doğrusu Şi'râ yıldızının Rabbi O'dur. O, helak etti önce gelen Âd'ı . Ve Semûd'u da bırakmadı. Önceden de Nuh kavmini (helak etmişti), çünkü onlar zulmetmiş ve azmıştı. Altı üstüne getirilmiş şehirleri devirip yıktı. Onları neler kapladı neler! O halde Rabbinin hangi nimetinden kuşku duyuyorsun. ( Necm Suresi , 49 – 55.Ayetler )

Sabit Yıldız Sirius, karşıt burçtaki Yengeçte olarak 49. ayetde bahsedilir. Oğlak, kış gündönümünde başladığından zodyakın en korkulan burcudur. Hayatta kalmak için en ıssız ve kötü şartlar altında sıkı çalışma gerektirir ve bu nedenle aşırı uçlarda vahşiliği temsil eder. Burada, bencilliğin kötülük içgüdüleri ve yozlaşmış güç-komisyoncuların ya da elit otoritelerin sonsuz güvenlik ve politik iktidar arayışları karşısında açgözlülükleri, yoksullar için açlıkla sonuçlanabilir. Bu nedenle, Kuran'da büyük yıldıza atıfta bulunarak, Kuran, kuvvetli fiziksel yapıları kalıcı güçleri ve zaferleri sembolü olarak inşa eden toplumların 50-54. ayetlerde tarihten uyarmaya çalışmaktadır. Hepsi yıkılmış ve kibirlerine rağmen yok olmuşlardır. 

Burada, bir yan not olarak, bunun, sabit yıldız Sirius'un bahsettiği Kuran'daki tek pasaj olmadığını da belirtmeliyim. Sabit Yıldız Sirius yani Şi’ra yıldızı , aynı zamanda, mağarada uyuyanlarının aslında gezegenler olduğu ve onların gözetlenmesini bekledikleri gözlemcilerin sabit yıldız Sirius olduğu Kuran'ın 18. Suresinde de alegorik olarak ima edilmektedir.

Kova Burcu

Bu da ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur. Şimdi siz bu sözden mi hayret ediyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? Ve siz mi kafa tutuyorsunuz ey gafiller?  ( Necm Suresi : 56 – 61 . Ayetler)

56. ayet içindeki uyarıcı, Kova burcuna bir alegorik referanstır. Bu bölüm esas olarak kendi otokratik ve zorlu çılgınlıklarının tüm sınırlarını aşan siyasi yetkilileri yozlaştırmaya yönelik nihai bir uyarlamadır. Bu despotların farkına varmadıkları bir şey, onların kıyametinin yakınlığıdır ve bu nedenle ilahi güç ile nihai gerçek, kendisini ifşa ederken kendini gösterir. Ne yazık ki, belirli zamanlarda insan mizacı gereği sanki bedenlerinde bir kalpten yoksun , zalimliğinde o kadar da ateşli, huzursuz ve şefkatsiz olma eğilimindedir. Bu tür insanlar, zorluklar veya kayıplar karşısında sorumluluklarını yerine getirmek için herhangi bir iyi davranışa alay ederler.  

Balık Burcu

Haydi Allah için secdeye kapanın ve O'na kulluk edin.  ( Necm Suresi – 62. Ayet )

Balık burcu okyanusların derinliklerini temsil eder ve ruhsal doğrularla duygusal bağların burcudur.  Burada, Yay burcunda olduğu gibi Kuran, Balık burcunu tanımlamak için sınırlı ama derin kelimelerle konuşur. Yay, gökyüzünün ve uzayın derinliklerini temsil ederken, Balık da denizlerdeki suların derinliklerini temsil eder. Yay, gerçeğin tanınması için kendini felsefe ve entelektüel uğraşlarla meşgul ederken, Balık mistiklerin dansına ve ruhaniyetin gerçeği kucaklamaktan hoşlanır. Balık burcunun en temel özellikleri, bilinmeyen gizem derinliklerine boyun eğmektir ve ona meydan okumaksızın sezgisel olarak akar. Böylece, Kuran'ın 62. ayeti, Balık burcunun niteliklerini yeterince kavramış ve onun yerini aldırır.
Ez cümle , özetleyelim. 

Bu bizi Kur'an'ın bu bölümünün sonuna getiriyor. Umarım bu açıklamayı ilginç ve yararlı bulursunuz ve hepimizdeki gerçeği güçlendirebilme fırsatı yakalarım . Burada bir Kuran ayeti ile bitirmeliyim . 

Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize O verdi. Bütün yıldızlar da O'nun emrine boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır. (Nahl Suresi – 12. Ayet)

Şimdilik benden bu kadar 
Takipte kalın

Gülşen Kayıkcı
İslami Astrolog


Hadi Paylaş

Kimin Kaleminden:

UYARI:Gulsen Kayikci içeriğinin ticari amaçlarla yetkisiz kullanımı veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır. İzinsiz paylaşım ve çoğaltım işlemleri telif hakkı ihlali nedeni ile yasal işleme tabi tutulacaktır . Ancak, sosyal medya veya başka paylaşım platformlarında kaynak bağlantısı ile paylaşılabilir.

0 facebook-blogger: