10 July 2018

Zodyağın Altın Tozu : Satürn : Kur'an-ı Kerim'in Az-Zukhruf Suresi : Ar-Rahman Satürn İlişkisi


Bu makalede, tektanrılı dinlerin hermetik perspektiften, özellikle de Arabistan'ın çağdaş putperest kültürleriyle mücadelesinde erken dönem İslamiyetin ezoterik bir değerlendirmesi yapılacaktadır. Simya, astroloji, felsefe, tarih ve sembolizm kullanılarak açıklamaya çalışacağım aklımdakileri.  

Satürn Gezegeni 

İnsanlık tarihi boyunca uygarlıklar, cennetin  ışıklarını (astrolojik gezegenler) kendi varlıkları için sembolik öneme sahip olacak şekilde incelemeye çalışmışlardır. Bunlardan en korkulan ve azimli olanı, etkisi aşırı zorlu koşullar ile ilişkilendirilen Satürn gezegeniydi. 

Bu nedenle, Satürn'ün mitolojideki rolü genellikle kötü karakterli bir cani ya da en azından neşeli niteliklere sahip olmayan bir karakterdir . Yine de, birçok ciddi, manevi ve arke geleneğinin ustaları, Satürn'ün büyülü etkisi üzerinde  de yorumlar yaptılar. Satürn’ün iyicil olduğu geleneği Kuran'ın ezoterik öğretilerinden gelir.

“Altın tozu” anlamına gelen Az-Zukhruf terimi ile Satürnü simgeleyen ayetlerden bahsedeceğim sizlere .

Kur-an'ı Kerim’de Satürn

Kübik Tapınak Kabe

Kuran'da Satürn'e atfedilen  alegorik terim, “Faydalı Olan” anlamına gelen Ar-Rahman'dır. Müslümanlar, Ar-Rahman ismini , Yüce Allah'ın en büyük niteliği olarak kabul ederler ve bu nedenle de çağdaş putperest Arapların bu terime özellikle alerjisi vardır. 

Müslümanlık öncesi Mekke'deki pagan kültürü tamamen astrolatriye dayanıyordu (gezegenlere ibadet) ve bu nedenle tüm ritüel uygulamaları derin astrolojik öneme sahipti. İslam öncesi dönemlerde putperestler, 360 derece zodyakal ekliptiği temsil etmek için tapınak Kabe'nin içinde 360 put koymuşlardır . Satürn ise, bu arketiplerin en kötüsü olarak biliniyordu.

Şimdi sizlere Satürn , Kabe’nin kübik şekli ve siyah renginin simyasal sembolleri üzerine hermatik öğretileri yazacağım . 

Astrolojide Satürn

Satürn (Üst), Armatürler – Güneş ve Ay (Alt)


Astrolojide Satürn, astrolojik armatürlerin (Güneş ve Ay) karşısındaki burçları yönetmesi nedeniyle muhalefeti veya isyanı temsil eder. Güneş astrolojide kraldır ve Ay Kraliçe'dir, astrolojik sistemimizin statükolarının en önemli unsurlarıdır ve böylece sembolik olarak insanlığın sosyal, ekonomik veya politik sistemlerini simgelerler.  

Bu nedenle, bir toplumdaki statüko ya da elit kuvvetleri, her zaman sembolik Satürn ile kendilerini tanımlama eğiliminde olan isyancı ya da reformist güçleri zayıflatmaya çalışırlar. Satürn, varoluş standardını gelenekselden ilericiye dönüştüren yaratıcı ve yenilikçi güçleri de temsil eder. Kısacası, yaşam deneyimlerini yenileyen ve insanların varoluşlarında daha yüksek bilinç düzeylerini benimsemelerine yardımcı olan değişiklikler getirir.

43. Sure (Az-Zukhruf) : Zuhruf Suresi 

Bu surede Ar-Raman’ın  (Satürn) bahsinde , putperest Araplar kendi yozlaşmış statülerini sağlam tutmak isterler. Ayetler ile açıklayalım . 

Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? (Zuhruf Suresi ,5. Ayet )

Biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. (Zuhruf Suresi , 6. Ayet )

Onlar kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. (Zuhruf Suresi , 7. Ayet)

Biz onlardan daha kuvvetli olanları helâk ettik. Kur'an'da öncekilerin örneği de geçmiştir. (Zuhruf Suresi , 8. Ayet )

Yukarıdaki ayetlerde (5-8) Arabistan'daki kültürel reform ihtiyacını ortaya koymuş ve aynı zamanda da reddetmenin sonuçları hakkında egemen elit putperest sınıfı  uyarmıştır.

Yoksa O, yarattıklarından kendisine kızlar edindi de erkek çocukları size mi seçti? (Zuhruf Suresi , 16. Ayet) 

Onlardan biri Rahman olan Allah'a isnad ettiği kız çocuğu ile müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilir de öfkesinden yutkunur durur. (Zuhruf Suresi , 17. Ayet)

Yoksa onlar, süs ve zinet içerisinde yetiştirilip de mücadelede erkek gibi kendisini savunmaya açık olmayan kızları mı O'na isnad ediyorlar? (Zuhruf Suresi , 18. Ayet)

Bu ayetlerde (16-18), Arapların putperestlerinin, daha güçlü olmalarına rağmen, takipçilerini daha zayıf bir cinsiyetle ilişkilendirerek Ar-Rahman ile  dalga geçmeye çalıştıklarını söylüyor. Ayrıca Arap kültüründe, erkeklerin atalarının çizgisini kontrol ettiği düşünülmüştür ve bu nedenle, geleceğe yönelik beklentiler atalara aittir. Bu yüzden, Arap şefleri kadınları aşağılarlardı , çünkü onların kültüründe, kadınlar sadece eğlence amaçlı nesnelerdi ve savaşlarde erkeklere verilen hediyelerdi. Ayrıca Arap paganları, bir ailede kız çocuğu doğmasını uğursuzluk saymışlar ve kızlarını canlı canlı öldürerek şereflerini kurtarmışlardır. 

Onlar Rahman olan Allah'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onlar meleklerin yaratılışını gördüler mi? Onların şahitlikleri yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir. (Zuhruf Suresi , 19. Ayet)

Onlar: "Eğer Rahman olan, Allah dileseydi, biz o meleklere tapmazdık." dediler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. ( Zuhruf Suresi , 20. Ayet )

Ar-Rahman’ın , erkeklerin yanında melekler ordularına da komuta ettiği bilindiğinden, putperest Araplar, tam bir çaresizlik içinde, güçlü meleklerin imgelerini de çirkin dişilere dönüştürdüler ve onlara ibadet etmeye başladılar. Putperest araplar meleklerin dişi olduklarını düşünüp , onları da lanetlemişlerdir. 

Yoksa biz kendilerine bundan önce bir kitap verdik de onlar, ona mı sarılıyorlar? (Zuhruf Suresi , 21. Ayet)

Hayır, onlar sadece: "Biz babalarımızı bu din üzerinde bulduk, biz de onların izinde gidiyoruz." dediler. (Zuhruf Suresi , 22. Ayet)

Ey Muhammed! Yine böyle biz senden önce de hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, mutlaka oranın şımarık varlıklı kimseleri: "Biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız." dediler. (Zuhruf Suresi , 23. Ayet)

Gönderilen uyarıcı; "Eğer size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem de mi bana uymazsınız?" deyince, onlar: "Gerçekten biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz." dediler. (Zuhruf Suresi , 24. Ayet)

Biz de onlardan intikam aldık. Bak peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl oldu! (Zuhruf Suresi , 25. Ayet)

Bu ayetlerde (21-25), putperest Arapların geleneksel yaklaşımlarını, toplumun lüks maddi ya da materyalist elitlerinin reformları reddeden reformlara karşı direnişlerini anlatılıyor. 

Yine Onlar: "Bu Kur'an, şu iki şehirden bir büyük adama indirilmeli değil miydi?" dediler. (Zuhruf Suresi , 31. Ayet)

Bu ayette iki şehir, Yengeç burcuna  (Ay tarafından yönetilen burç ) ve Aslan’a (Güneş tarafından yönetilen burç) alegorik bir göndermedir. Ar-Rahman ‘a olan antipatileri nedeniyle, putperest Araplar, reformların kendi aristokratları tarafından ve kendi bencil çıkarları için yürütülmesini istediler.
Ey Muhammed! Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine işlerini gördürsünler diye biz onların bir kısmını diğerlerinden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. ( Zuhruf Suresi , 32. Ayet )

32. ayette , bir toplumdaki yoksul ya da baskılanan kişilerin, gerçek reformlarda temyiz bulabilen ve herhangi bir devrimci mesaja yönelmiş olanları olduğu ima edilmektedir.

Eğer insanlar küfre sapan bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı, biz O Rahman olan Allah'ı inkâr eden kimselerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık. ( Zuhruf Suresi , 33. Ayet )

Onların evleri için gümüşten kapılar, üzerine yaslanacakları koltuklar yapardık. (Zuhruf Suresi , 34. Ayet)

Daha nice altın ziynetler verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiret ise Rabbin katında takva sahipleri içindir. (Zuhruf Suresi , 35. Ayet)

Bu ayetlerde (33-35), materyal bolluğunun durgunluğa yol açabileceği ve bu nedenle, insanlarda ruhsal gelişim için herhangi bir yaratıcı yaklaşım biçimini engelleyeceği belirtilmektedir. İkincisi, birbirini izleyen ayetlerde, Ar-Rahman’ın kâfirlerin hayatlarından zevk almak istedikleri stil, gümüş ve altından yapılmış her şeyi istedikleri şeklinde sembolize edilmişlerdir. Gümüş Ay için simyasal sembol iken , altın Güneş için simyaal seboldur. Bu nedenle, gümüş ve altının evleri ve süsleri, toplum üzerinde mutlak politik, ekonomik ve kültürel otorite ile gelmedikçe hiçbir anlam taşımamaktadır. Bu nedenle, Ar-Rahman’ın takipçilerinin herhangi bir despotik veya otoriter kültür veya sistemden nefret ettikleri ve bunlara karşı mücadele ettikleri ima edilmektedir.

Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur. ( Zuhruf Suresi , 36. Ayet )

Şüphesiz ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. ( Zuhruf Suresi , 37. Ayet )

Nihayet kıyamet günü bize gelince, arkadaşına: "Keşke seninle benim aramda doğu ile batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın!" der.  (Zuhruf Suresi , 38. Ayet)

Yukarıdaki ayetler, Ar-Rahman’ın gücünü görmezden gelmeye çalışan zalim seçkinlerin ironisini ifade eder. Bu türden zulümler, cehaletli mükafatların tavsiyelerine kulak verdiler ve onlar tarafından yönlendirilmişlerdir. Sonuç olarak, işlerinde umutsuzluk onları birbirlerinden nefret etmeye zorlarlar bizlerle . İlginç olarak, Aydınlatıcıların (Güneş ve Ay) karşıt burçlarını simgeleyen 38. ayette iki ufuktan bahsedilmektedir. 

Hz.İbrahim’in  Putlara Kırması 

Bu surenin son ayetleri, bir çocuğun yaratıcı düşüncesini Hz.İbrahim'in öyküsü ile bastırmak için ebeveynlerin ve toplumun kültürel tıkanıklığını tanımlar. 

Hani İbrahim babasına ve kavmine: "Gerçekten ben sizin taptığınız şeylerden uzağım. (Zuhruf Suresi , 26. Ayet)

Ben ancak beni yaratana taparım. Şüphesiz ki O, beni doğru yola iletecektir." dedi. (Zuhruf Suresi , 27. Ayet)

İbrahim, bu sözü, ardından gelecek olanlara devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki, onlar doğru yola dönsünler. ( Zuhruf Suresi , 28. Ayet)

Doğrusu ben bunları da babalarını da kendilerine hak olan kitap ve gerçeği açıklayan bir peygamber gelinceye kadar faydalandırıp geçindirdim. ( Zuhruf Suresi , 29. Ayet )

Kendilerine hak geldiği zaman onlar: "Bu bir büyüdür doğrusu biz onu tanımıyoruz." dediler. (Zuhruf Suresi , 30. Ayet)

Arapların Yahudilerin yanında Hz. İbrahim'in soyundan gelenleri aradıkları dikkati çekmektedir. Hatta İslam öncesi Kabe'nin duvarlarında Hz. İbrahim'in bir resmi vardı.27.ayette Hz.İbrahim Yaradan'ı ya da onu kurtaracak yaratıcı gücü ve onu babasının ve geleneksel toplumunun baskısına karşı çıkmıştır. Böylece, bu ayatlerde Arapların, büyük ataları Hz. İbrahim gibi Ar-Rahman’ı  kabul etmeleri önerilmektedir. 

Ar-Rahman Rejenerasyon Süreci

Bu surede aşağıdaki ayetler, Firavun veHz. Musa'nın hikayesi ile bir toplumun baskıcı politik hakimiyetini anlatmaktadır. 

Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor, biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilâhlar yapmış mıyız? ( Zuhruf Suresi , 45. Ayet )

Andolsun ki, biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik. Musa: "Ben gerçekten âlemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyim." dedi. (Zuhruf Suresi, 46. Ayet)

Musa onlara mucizelerimizi getirince onlar hemen bu mucizelere gülüverdiler. (Zuhruf Suresi , 47. Ayet)

Yukarıdaki ayetlerde, Ar-Rahman’a ibadet etmenin önemini ve aynı zamanda siyasi despotların olağan aşağılayıcı tepkisini göstermektedir. ( Zuhruf Suresi , 48. Ayet )

Bizim onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerinden daha büyüktü. Belki doğru yola dönerler diye biz onları azapla yakaladık. (Zuhruf Suresi , 49. Ayet)

Onlar azâbı görünce: "Ey sihirbaz! Sende olan ahdi hürmetine bizim için Rabbine dua et. Biz gerçekten doğru yola gireceğiz." dediler. (Zuhruf Suresi , 50. Ayet)

Yukarıdaki ayetlerde, otokratik yöneticilerin politik manipülasyonları ve aldatmalarından bahsedilmektedir. Bu tür insanlar, hedeflerine ulaşmak için kendilerini mümkün olan her düzeyde karaktersizlik yapmaya meyillidirler.

Firavun kavmine seslenerek dedi ki: "Ey kavmim! Mısır hükümdarlığı ve altımdan akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz? (Zuhruf Suresi , 51. Ayet)

Yoksa ben, nerede ise meramını anlatamayan şu zavallıdan daha hayırlı değil miyim? (Zuhruf Suresi , 52. Ayet)

Bu ayetlerde (51-52) otoritenin aldatıcı zihniyeti ve sadık övünme idafe edilir.  Bunlar, düşmanlara karşı politik avantajlar elde etmek için Mısır'a egemen olmak istemişler , zira ezoterik öğretilerde Mısır materyalist dünyayı temsil etmektedir. Bu, Hz. Musa'nın Firavun ordusunun yıkılmasından sonra Mısır'da kalmamasının sebebiydi, Kudüs'e taşındı, çünkü bu şehir manevi dünyayı temsil ediyordu.

Eğer O'nun dediği doğru ise üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi?" (Zuhruf Suresi , 53. Ayet)

Firavun kavmini küçümsedi. Onlar da O'na itaat ettiler. Çünkü onlar fâsık bir kavimdi. (Zuhruf Suresi , 54. Ayet)

Nihayet bizi gazaplandırdıkları zaman onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk. (Zuhruf Suresi , 55. Ayet)

Onları sonradan gelecekler için ibret ve örnek kıldık. ( Zuhruf Suresi , 56. Ayet )

53. Ayet  yine kraldan (Aslan),  sembolik olan altından bahseder. Yukarıdaki ayetler, baskıcı ve otokratik politik güçlerin yarattığı tehlikeyi anlatıyor.

Psikolojik Baskılar 

Psikolojik tahakkümler , baskılar , düşmanlık, önyargı ve nefretin ortaya çıkabileceği en acımasız yönlerdir. Hz. Muhammed SAV  özellikle putperest Araplara, özellikle de Hz. İsa konusunu anlatmak zorunda kaldı. 

Kuran’da , kusursuz kavramı ve hastaları iyileştirmek ve ölüleri diriltmek de dahil olmak üzere diğer birçok mucizeyi anlatarak , Hz. İsa'yı parlayan terimiyle anlatmaktadır. Paganlar, Hıristiyanlığı onlara atalarından kalma dinlerin değişimini gerektirdiği için suçladılar. Peygamberimiz  Hz. Muhammed SAV,  Hz.İsa'yı övmeye devam etti, çünkü toplumsal reformasyon hedefleri aynıydı. 

Meryem oğlu İsâ bir misal olarak anlatılınca, senin kavmin hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak bağrışmaya başladılar. (Zuhruf Suresi , 57. Ayet)

Onlar dediler ki: "Bizim ilâhlarımız mı daha hayırlıdır, yoksa İsâ mı?" Bu misâli sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok kavgacı bir topluluktur. (Zuhruf Suresi , 58. Ayet)

İsâ, ancak kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. (Zuhruf Suresi, 59. Ayet)

Hz. İsa, Yahudilerle Hıristiyanlar arasında tartışma konusu idi. Zira Yahudiler, kendisini, Tanrı'nın oğlu olarak kabul ettikleri halde, Yahudiler, onun, Yusuf ve Meryem'in gayri meşru bir çocuğu olduğunu düşünüyorlardı. Fakat Kuran bu durumu çok özel bir açıklaması ile anlatmaktadır. 

Ey Muhammed! de ki: "Eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibâdet edenlerin birincisi ben olurdum." (Zuhruf Suresi , 81. Ayet)

Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi onların nitelendirdikleri şeyden münezzehtir, yücedir. (Zuhruf Suresi , 82. Ayet)

Kur'an-ı Kerim aslında Ar-Rahman’ın bir oğlu olamayacağını söyler, çünkü O hiçbir şekilde Kral / Baba değildir. İncil ile Kuran arasındaki fark, İncil'de Tanrı'nın bir Baba / Kral olarak kabul edilmesi ve varisi İsa’nın ise Krallığı'na sahip olmasıdır. Her babanın bir oğlu olduğu ve her kralın politikalarına, ideallerine ve geleneklerine devam etmek için bir mirasçıya ihtiyacı olduğu için; Kuran bu kavramı reddeder.

Bunun yanı sıra, eğer bir tiran bir başka kral ile yer değiştirirse, sadece bir kral olsa da, er ya da geç krallığı bir öncekine benzer ve aynı derecede tirancılığa dönüşecektir. Bu nedenle, Kuran'da Tanrı, Kral / Baba olarak ele alınmaz, Ar-Rahman olarak ele alınır ve bunu kanıtlamak için bir varisi olamaz. Bu nedenle, Kuran'a göre Hz. İsa, Ar-Rahman’ın bir takipçisidir , Kralın oğlu olamaz.

Ez cümle , Allah’ın ismi olan Ar-Rahman , Satürn ile sembolize edilir . Bu makaleyi burada bitirmeliyim.

O, yedi göğü, birbiri üzerine yarattı. Rahmân'ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin. Gözünü döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun?  ( Mülk Suresi , 3. Ayet )

Gülşen Kayıkcı


Hadi Paylaş

Kimin Kaleminden:

UYARI:Gulsen Kayikci içeriğinin ticari amaçlarla yetkisiz kullanımı veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır. İzinsiz paylaşım ve çoğaltım işlemleri telif hakkı ihlali nedeni ile yasal işleme tabi tutulacaktır . Ancak, sosyal medya veya başka paylaşım platformlarında kaynak bağlantısı ile paylaşılabilir.

0 facebook-blogger: