09 October 2019

Kur'an-ı Kerim'de Güneş Sistemi İle İlgili Ayetler : Fahreddin Râzî'nin Bilimsel Tefsirleri Üzerine Bir Derleme


Fahreddin Râzî’nin iyi bir astronom ve bilimsel tefsir uzmanıdır. Gökyüzünün , Allah kitabında nasıl tanıtıldığını onun tesfirlerinden öğreniyoruz. Ben de naçizane tüm ilahi kitaplarda Güneş sistemini araştırıyorum . 

Fahreddin Râzî’nin ‘Tefsîr-i Kebîr’inde Allah’ın Birliği (Tevhîd)” isimli kitabında, İslam dininin temel prensibi olan Tevhîd meselesini , Kur’ân-ı Kerîm’deki Güneş sistemi ile ilgili âyetlere dayandırarak açıklamıştır. 

Bu bölümde gök cisimleriyle alakalı ayetleri sizlere tanıtmaya çalışacağım .

*********************************************************************************
O, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamaı, Güneş ve Ay'ı (vakitlerin tayini için) birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz olan (ve her şeyi) pek iyi bilen Allah'ın takdiridir. (Enam/96)

*********************************************************************************
Şüphesiz ki Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri allı günde yarattı, sonra Arş'a istiva etti, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örttü; Güneş'i, Ay'ı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yarattı. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir! (Araf/54)

*********************************************************************************
Güneş'i ışıklı, Ay'ı da parlak kılan, yılların sayısı ve hesabı bilmeniz için ona (Ay'a) birtakım menziller takdir eden O'dur. Allah bunları, ancak bir gerçeğe (ve hikmete) binaen yaratmıştır. O, bilen bir kavme ayetlerini açıklamaktadır. (Yunus/5)

*********************************************************************************
Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş'a istiva eden, Güneş'i ve Ay'ı emrine boyun eğdiren Allah'tır. (Bunların) her biri muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir. 

*********************************************************************************
O,Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanınanız için her işi düzenleyip ayetleri açıklamaktadır. (Ra'd/2)

*********************************************************************************
O, geceyi, gündüzü, Güneş'i, Ay'ı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. (Enbiya/33)

*********************************************************************************
Gökte burçları var eden, onların içinde bir çerağ (Güneş) ve nurlu bir Ay barındıran Allah, yüceler yücesidir. (Furkan/61)

*********************************************************************************
Bilmez misin ki Allah, geceyi gündüze "ve gündüzü geceye katmaktadır. Güneş'i ve Ay'ı da buyruğu altına almıştır. Bunların her biri belli bir vadeye kadar hareketine devam eder. Ve Allah, yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. (Lokman/29)

*********************************************************************************
Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar ; Güneş ve Ay'ı emri altına almıştır. Her biri belirtilmiş bir süreye kadar akıp gider. İşte (bütün bunları yapan) Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'nu bırakıp da kendilerine taptıklarınız ise, bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir. (Fatır/13)

*********************************************************************************
Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, Aziz ve Alim olan Allah'ın takdiridir. (Yasin/38)

*********************************************************************************
Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik Nihayet o, eğri hurma dalı gibi (Hilal) olur da geri döner. (Yasin/39)

*********************************************************************************
Ne Güneş Ay'a yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler. (Yasin/40)

         *********************************************************************************
Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine sarıyor. Güneş'i ve Ay'ı emri altına almıştır. Her biri belli bir süreye kadar akıp gider. Dikkat et! O, Aziz' dir, ve çok bağışlayandır. (Zümer/5)

*********************************************************************************
Gece ve gündüz, Güneş ve Ay O'nun ayetlerindendir. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız, Güneş' e de Ay'a da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin! (Fussilet/37)

*********************************************************************************
Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte) dir. (Rahman/5) 15. 

         *********************************************************************************
Düzenli seyreden Güneş'i ve Ay'ı size faydalı kıldı; geceyi ve gündüzü de istifadenize verdi. (İbrahim/33)

*********************************************************************************
O, geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah'ın emri ile hareket ederler. Şüphesiz bunlarda aklını kullananlar için pek çok deliller vardır. (Nahl/12)

*********************************************************************************
Onların içinde Ay' ı bir nfu kılmış, Güneş' i de bir çerağ yapmıştır. (Nuh/16)

*********************************************************************************
(Orada) alev alev yanan bir kandil yarattık. (Nebe /13)

*********************************************************************************
Güneş'e ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, Güneş'i takip ettiğinde Ay' a, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyeHer verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. (Şems/1-10)

*********************************************************************************
O, kara ve denizin karanlıklarında kendileri ile yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Gerçekten biz, bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. (Enam/97)

*********************************************************************************
Daha nice alametler (yarattı). Onlar, yıldızlarla da yollarını doğrulturlar. (Nahl/16)

*********************************************************************************
Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve seyredenler için onu süsledik. (Hicr/16)

*********************************************************************************
Ancak (meleklerin konuşmalarından) bir söz kapan olursa, onu da delip geçen bir parlak ışık takip eder. (Saffat/10)

*********************************************************************************
Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz, yakın semayı kandillerle donattık, bozulmaktan da koruduk. İşte bu, Aziz, Alim Allah'ın takdiridir. (Fussilet/12)

*********************************************************************************
İçinde yörüngeleri olan göğe andolsun ki siz çelişkili sözler söylüyorsunuz. (Zariyat/7-8)

*********************************************************************************
Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara alış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık (Mülk/5)

*********************************************************************************
Doğrusu biz (cinler), göğü yokladık, fakat onu sert bekçilerle, alev huzmeleriyle doldurulmuş bulduk. (Cin/8)

*********************************************************************************
Halbuki, (daha önce) biz onun bazı kısımlarında (haber) dinlemek için oturacak yerler (bulup) oturuyorduk; fakat şimdi kim dinlemek isterse, kendisini gözetleyen bir alev huzmesi buluyor. (Cin/9)

          *********************************************************************************


Hiç şüphe yok ki Allah Kur'an'ı, göklerin ve yerin halleri, gece ile gündüzün birbirini izlemesi, aydınlık ve karanlığın hallerinin nitelikleri ve Güneş, Ay ile yıldızların halleri gibi şeylerle, kendi ilmine, kudretine ve hikmetine istidlalde bulunma emirleri ile doldurmuştur. Bu hususları pek çok seferde zikretmiş, tekrar tekrar buyurup, tekrar tekrar bunlardan bahsetmiştir.

Böylece Allah, insanları bu muhteşem yaradılışı düşünmeye teşvik etmiştir. Astronomi ilmi ise, Allah'ın bu gökleri nasıl bina ettiği ve her birini nasıl yarattığı hususunu anlamaya çalışmaktadır. 

Allah, gök cisimlerinin yaradışılındaki hayranlık verici hususlar ile insanı hayrette bırakan harikulade hallerin, insanların bedenlerindeki hallerden daha çok, daha büyük ve daha mükemmel olduğunu beyan etmiştir.

Şimdi gelelim daha derin mevzulara ...

Güneş, Kur'an'da otuz bir defa "Şems", bir defa da gündüzün işareti anlamında "Ayetü'n-Nehiir" adıyla anılmaktadır.

Kur'an'da yirmi yedi yerde geçen "Kamer (Ay)" ile ilgili ayetleri tefsirinde etraflıca ele almaktadır. "Güneş'i ziya, Ay'ı nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona menziller tayin eden O'dur." ayetinin tefsirinde Ay'ı, gecenin sultanına benzeten Razi, onun ışığının artıp eksilmesine göre, bu illemin nem ve ısısının hallerinin değiştiğini dile getirmektedir.

Razi, "Andolsun ki biz, yere en yakın olan göğü kandillerle donattık . Bunları, şeytaniara da ateş taneleri yaptık Ve onlara çılgın ateş azabı hazırladık"so ayetinin tefsirinde, yıldızların sadece en yakın semada değil, diğer semalarda da bulunabileceğini, ancak göklerin şeffaf olması nedeniyle, yıldızların en yakın semada gördüğünü ve ışıldadığını belirtmektedir.

Şimdi gelelim , gök cisimlerinin Allah'ın Varlığına ve Birliğine olan işaretlerine ...

Bilimsel tefsirin özelliklerini tefsirine yansıtan Razi, felekler, Güneş, Ay ve yıldızların durumunu anlatan ayetleri alimlerden referans göstererek açıklamıştır. Razi'ye göre astronomi ilminin gayesi, Allah'ın bu gökleri nasıl bina ettiği ve her birini nasıl yarattığı hususunda tefekkürde bulunmaktır. İnsana düşen görev ise, bu deliller üzerinde düşünmek ve Allah'ın varlığına ulaşmaktır.

Ben de şahsen aynı fikirdeyim ...

Şimdilik benden bu kadar 
Takipte kalın 

Yıldızlara Fısıldayan Kadın 
Gülşen Kayıkcı


Hadi Paylaş

Kimin Kaleminden:

UYARI:Gulsen Kayikci içeriğinin ticari amaçlarla yetkisiz kullanımı veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır. İzinsiz paylaşım ve çoğaltım işlemleri telif hakkı ihlali nedeni ile yasal işleme tabi tutulacaktır . Ancak, sosyal medya veya başka paylaşım platformlarında kaynak bağlantısı ile paylaşılabilir.

0 facebook-blogger: