10 April 2019

İslam Astrolojisi : Kur'an-ı Kerim Işığında Astronomi ve Kozmoloji


Kur'an-ı Kerim, Astronomi ve Kozmoloji alanlarında birçok bilimsel veri içerir. Kur'an-ı Kerim'de Astronomi, Kozmoloji ve doğa bilimleri hakkında bilgi veren binden fazla (1160) ayet var. Bu yazımda astronomi ve kozmoloji bilgileri içeren ayetlere biraz derinleşeceğiz.  

Mevzu belli :  Dünya, Gezegenler, Ay, Güneş, gün doğumu ve gün batımı , şafak, ilk gece gökyüzü, yıldızlar ve navigasyon, burçlar, ay takvimi, güneş ve ay takvimleri arasındaki ilişki, kozmosun genişlemesi  ve büyük bigang …

Hadi başlayalım … Kur'an-ı Kerim'deki Astronomi ve Kozmoloji sırlarını incelemeye ...

1. Zodyak 

Kuran'ı Kerim’de Allah  şöyle diyor:

“Andolsun biz, gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için onu süsledik.”. (Hicr  Suresi , 16. Ayet )

2. Kutuplar, yıldızlar ve yön tayini – navigasyon  

Kuran'ı Kerim’de Allah  şöyle diyor:

“Kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için yaratan O'dur. Şüphesiz biz, bilen bir toplum için âyetleri geniş bir şekilde açıkladık.” (En’an Suresi , 97. Ayet ).

“Daha birçok âlametler yarattı. İnsanlar geceleyin de Allah'ın yarattığı yıldızlarla yönlerini bulurlar."(Nahl Suresi , 16. Ayet )

3. Güneş ve Ay

Kur'an-ı Kerim'de Güneş 33 kez, Ay ise 27 kez belirtilir.

Kur'an-ı Kerim’in, aşağıdaki ayetlerde belirtildiği gibi, kendi kendine ışıtma ve  yansıtarak ışıtma arasında bir ayrım yapılır. 

“O Allah'dır ki, senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz diye güneşi bir ışık, ayı da bir nur yaptı. Ve aya menziller tayin etti. Allah bunu hak olarak yarattı. O, bilecek olan bir kavim için âyetlerini ayrıntılı olarak açıklar.” (Yunus Suresi , 5. Ayet ) 

Güneş ve ay arasındaki fark, aşağıdaki ayet ile daha net anlaşılacaktır:

“Gökte burçları var eden, onların içinde bir kandil (güneş) ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir”. (Furkan Suresi , 61. Ayet )

4. Ay takvimi

Kur'an-ı Kerim, zamanın hesaplanmasında  ayın hareketlerini gözlemlemenin faydasının altını çizer.

“O Allah'dır ki, senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz diye güneşi bir ışık, ayı da bir nur yaptı. Ve aya menziller tayin etti. Allah bunu hak olarak yarattı. O, bilecek olan bir kavim için âyetlerini ayrıntılı olarak açıklar.” (Yunus Suresi , 5. Ayet ) 

“Ay'a gelince, ona menziller tayin ettik. Nihayet o eski hurma salkımının çöpü gibi (yay haline) dönmüştür.” (Yasin Suresi , 39. Ayet).

5. Güneş ve ay takvimleri arasındaki ilişki

Kur'an-ı Kerim , Jülyen (Güneş) ve Ay takvimi arasındaki ilişkiyi ima eder ve der ki :

“Onlar, mağaralarında üçyüz yıl kadar kaldılar ve dokuz yıl da buna ilave etmişlerdir.
De ki: "Onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir." Göklerin ve yerin gaybı O'na aittir. O ne güzel görendir! O ne mükemmel işitendir! Onların, O'ndan başka bir yardımcısı yoktur. O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez.”(Kehf Suresi , 25-26. Ayetler).

Bu, 300 güneş yılının 309 ay yılına eşit olduğunu belirtmektedir. (1 güneş yılı = 1.03 ay yılı).

6. Alacakaranlık, gece gökyüzü ve dolunay

 “Şimdi, yemin ederim o şafağa, Geceye ve içinde barındırdığı şeylere, derlendiği zaman o aya”(İnşirak Suresi , 16-18. Ayetler ).

7. Gün ışığı ve şafak

Yüce Yaradan doğanın güçlü eserlerinden biri olarak güneşin gün ışığını saçmasına işaret eder.

“Güneş'i açıp ortaya çıkaran gündüze” (Şems Suresi, 3. Ayet ).

“Ve döndüğü an o geceye, ve açtığı sıra o sabaha ”. (Müddessir Suresi , 33-34. Ayetler).

8. Kış ve Yaz Gündönümü

“(O) iki doğunun ve iki batının Rabbidir”. (Rahman Suresi , 17. Ayet ).

Ufuktaki güneşin doğuşunun kışın yaz gündönümleri ve tersi hareketleri de Kur’an-ı Kerim’de vurgulanmıştır. 

“Artık o doğuların ve batıların Rabbine yemine ne gerek, elbette bizim gücümüz yeter.” (Mearic Suresi , 40. Ayet).

9. Yıldızlar

“Doğrusu Şi'râ yıldızının Rabbi O'dur.” (Necm Suresi , 49. Ayet ).

Pagan Arapları bir ilahi varlık olarak Şira  yıldızına tapıyorlardı, ancak Kur’an-ı Kerim yaratılışın en görkemli kısmının yaratıcısının Allah olduğunu ve ibadetinin kendisine yapılması gerektiğini belirtmektedir. 

10. Güneş ve Ay tutulmaları

“Ne zaman ki o göz şimşek çakar, Ay tutulur , Güneş ve ay toplanır”. (Kıyamet Suresi , 7-9. Ayetler).

11. Günlerin ve gecelerin uzunlukları arasındaki fark

“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller vardır.”(Al-i İmran Suresi , 190. Ayet ).

Kutup bölgesinin yaz ve kış zamanlarında , gündüz ve gece zaman farkları da Kur’an-ı Kerim’de bildirilir. 

“Nihayet güneşin doğduğu yere vardığında, güneşin kendilerini ondan koruyacak bir siper yapmadığımız bir kavim üzerine doğmakta olduğunu gördü.”(Kehf Suresi, 90. Ayet)

12. Ay ve güneşin kendi hareketi (dinamik kozmos)

“Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Bunların her biri kendi dairesinde dolaşmaktadır”(Enbiya Suresi, 33. Ayet).

Aşağıdaki Kuran ayetlerinde derinlemesine düşünelim:

“Ne güneşin aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçebilir; onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler.” (Yasin Suresi , 40. Ayet )

13. Güneş Sistemi ve gezegenler

“Gerçekten biz dünya göğünü (o yakın göğü) bir zinetle, yıldızlarla süsledik. ( Saffat Suresi, 37. Ayet )” 

Kuran'daki “en yakın gök” ifadesinin “güneş sistemi” anlamına gelmesi mümkün mü? Bize en yakın gök cisimleri arasında, gezegenlerden ve sistemdeki tek yıldız olan güneşten bir parça başka kalıcı cisimlerin olmadığı bilinmekte. Gezegen olmasa da, başka cennetsel yapıların süslenmesiyle ne anlayılmak itediği hakkında kesin konuşmak zor. Dolayısıyla, tercüme esas alındığında Kuran-ı Kerim gezegenlerin varlığına işaret etmektedir. 

Gezegenlerin kendi ışığı yoktur. Bu durum da ayette belirtilmiştir.

“Allah, göklerin ve yerin nurudur (aydınlatıcısıdır). O'nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir; o billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan çıkan yağdan tutuşturulur. (Bu öyle bir ağaç ki) yağı, nerdeyse, kendisine ateş değmese bile ışık verir. (Bu ışık) nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruyla hidayete iletir. Allah insanlara (işte böyle) misal verir; Allah her şeyi bilir.”. (Nur Suresi, 35. Ayet).

Burada konu, ışığı yansıtan bir cisim , sanki güneş tarafından aydınlatılan bir gezegen gibi, bir incinin parıltısını verir.  Bu surede Güneş’ten aldığı ışık ile Dünyayı aydınlatan Ay’dan bahsedilmektedir. İnci gibi parıldayan gezegen, İslam'dan önceki eski Araplarda Venüs idi.

14. Yuvarlak Olan Dünya ve Helosentrik Sistem

Kutsal kitap Kur'an'a atıfta bulunarak şu sonucu çıkarırız:
Kuran-ı Kerim Dünyanın yuvarlak olduğunun bilinmediği , bu teorinin Dünya’nın düz olduğu teorisi ile rekabet dahi etmediği bir zamanda ilham almasına rağmen, Dünya’nın yuvarlak olduğunu nasıl biliyor du ? Kur’an Dünyanın küresel şeklini aşağıdaki gibi betimliyor. 

“Bundan sonra da yeryüzünü döşedi” (Naziat Suresi, 30. Ayet ).

Tercümeden her ne kadar anlaşılamıyor ise de , burada Arapça orjinal metinde geçen Daha'nın anlamı, Dünyayı yumurta şeklinde yaptı demekdir. Dünyanın şeklinin yuvarlak oluşu , Kuran fiilleriyle çelişmez durumdadır. 

Yeri de nasıl uzatmış, üzerine sabit dağlar oturtmuşuz.” (Kaf Suresi , 7. Ayet).

Yani, Dünya yuvarlaktır ve yine de geniş bir alan olarak uzatılıyor gibi görünmektedir. “Uzatılmış” kelimesi aynı zamanda bir kürenin anlamını da verir, çünkü yeryüzünde yürürseniz sona gelmezsiniz , başa dönersiniz. Bu nedenle, küresel biçimde olmasına rağmen gerçekte bizlere uzatılmış görünür. 

Gökyüzündeki gölge ve güneş konumu arasındaki ilişki:

“Rabbinin gölgeyi nasıl uzatmakta olduğunu görmedin mi? Dileseydi onu elbet hareketsiz de kılardı. Sonra biz güneşi, ona (gölgeye) delil kılmışızdır. Sonra da onu yavaş yavaş kendimize (başka yöne) çekmekteyiz. ”. (Furkan Suresi ,  45-46. Ayetler ).

Gölgeler olgusu ve hareket ettikleri gerçeği, bugün Dünya'nın dönmesi ile açıklanmaktadır.

Şimdi gelelim sadede … 

Kur'an-ı Kerim, astronomi ve kozmoloji ile ilgili ayetler bakımından zengindir; çünkü MS 7. yüzyılda Arap Yarımadası'ndaki insanlar  gözlemsel astronomi ile çok ilgileniyorlardı , çöl antik Arapların ana kültürüydü yönlerini bulmak için - navigasyon için – gökyüzünü izlemek.

İlaveten Kur'an-ı Kerim,  müslümanların dua zamanları olan şafak , gün doğumu, öğlen, gün batımı ve akşam alacakaranlık olarak bazı astronomik olayları daha ayrıntılı olarak tanımlamaktadır. Ayrıca, Kur'an-ı Kerim, yeni Hilal'in Ramazan ve Hac için de önemini açıklamaktadır.

Buradan şöyle diyemez miyiz ? Dua ve ibadetleri için gökyüzünü rehber alan Müslümanlar , yıldızların ilmi ile gökyüzüne bakarak yollarına ışık bulsalar ne güzel olur değil mi ? … 

Neyse şimdilik benden bu kadar 
Takipte kalın 

Yıldızlara Fısıldayan Kadın 
Gülşen Kayıkcı 


Hadi Paylaş

Kimin Kaleminden:

UYARI:Gulsen Kayikci içeriğinin ticari amaçlarla yetkisiz kullanımı veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır. İzinsiz paylaşım ve çoğaltım işlemleri telif hakkı ihlali nedeni ile yasal işleme tabi tutulacaktır . Ancak, sosyal medya veya başka paylaşım platformlarında kaynak bağlantısı ile paylaşılabilir.

0 facebook-blogger: