08 April 2019

İslami Astroloji : Kur'an-ı Kerim ve Gezegen Tanımlamaları Üzerine Bir Derleme


Kuran-ı  Kerim, göklerin yansımaları ile doludur. Yaratılışı özel olarak tanımlayan ayetler dışında, Kuran'da astronomiyi tamamlayan en az kırk ayet daha var. Tüm yıldız ve gezegen sistemlerinin organizatörü olan Yaradan'ın şerefinin  yansımaları olmaktan çok daha fazlası değil mi zaten ?


Bu makalenin amacı Kur'an metninin on dört yüzyıl önce Evrenin organizasyonunu nasıl tarif ettiği konusunda gerçekçi bir fikir vermek  olacaktır ve bu makalede derinlemesine Güneş sistemi gezegenlerinin Kuran-ı Kerim bağlantılarını incelenecektir.

Ancak başlamadan önce açıklamam gereken bir konu var. Dünyanın ve içinde bulunduğu Güneş sisteminin yapılandırılması, İncillerde ve Eski Ahit'te ele alınmıştır. Ancak Kuran bu konuyla derinlemesine ilgilenir.

Gezegenler  Kuran-ı Kerim’de  gezegen “ adı ile betimlenmemiştir, gezegen kelimesi kutsal kitapta bulamazsınız , ancak bu durum gezegenlerin Kuran'da belirtilmediği anlamına gelmez.  Gezegen tanımlamaları Kur’an-ı Kerim’de cennetsel mekanlar olarak tanımlanmıştır . 7 kat cennet tanımının içinde saklıdır gezegen oluşumları.

Gezegenlerin kendi ışığı yoktur. Dünya onlardan biri olarak Güneş'in etrafında döner. Bugünün bilimi ile başka gezegenlerin de başka yerlerde bulunduğunu varsayılırken , bizler şimdi bilinenlerin yalnızca güneş sistemindekiler olduğunu söyleyeceğiz.

Akil insanların bildiği Dünya dışındaki beş gezegen Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn idi. Son zamanlarda üç adet daha keşfedilmiştir: Uranüs, Neptün ve Plüton.

Kuran, sayılarını belirtmeden bunları kaukab (çoğul kawakib) kelimesiyle tanımlar . Hz. Yusuf'un rüyasında bunlardan on birinden söz eder.

Kur'an'da kaukab kelimesi yüksek manevi niteliği ile öne çıkarken , tefsir uzmanları arasında çok fazla tartışmanın konusu da olmuştur. Bununla birlikte, bugünün tanımıyla bir 'gezegen' anlamına geldiği genel kabul görmektedir.

İşte Kaukab  kelimesinin geçtiği ayet :


Allah, göklerin ve yerin nurudur (aydınlatıcısıdır). O'nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir; o billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan çıkan yağdan tutuşturulur. (Bu öyle bir ağaç ki) yağı, nerdeyse, kendisine ateş değmese bile ışık verir. (Bu ışık) nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruyla hidayete iletir. Allah insanlara (işte böyle) misal verir; Allah her şeyi bilir. ( Nur suresi – 35. Ayet )


Burada konu, ışığı yansıtan bir cisim , sanki güneş tarafından aydınlatılan bir gezegen gibi, bir incinin parıltısını verir.  Bu surede Güneş’ten aldığı ışık ile Dünyayı aydınlatan Ay’dan bahsedilmektedir.

Benzer şekilde gezegenlerin tasvir edildiği diğer ayetler de vardır.

Üzerine gece bastırınca, bir yıldız gördü: "Rabb'im budur" dedi. Yıldız batınca da: " Ben batanları sevmem" dedi. ( En-am Suresi -76 Ayet )

Burada gece yol bulmaya yardımcı olan Çoban Yıldızı olarak bilinen Venüs’ten bahsedilmektedir.

Gerçekten biz dünya göğünü (o yakın göğü) bir zinetle, yıldızlarla süsledik. ( Saffat Suresi, 6. Ayet )

Bu ayet modern bilimin ışığında değerlendirildiği zaman, bunların sadece gezegen olduğunu bildiğimiz cennetsel mekanlar olabileceğini fark edeceğiz.

Bu ayetteki Kuran'daki ' o yakın göğü' ifadesinin 'güneş sistemi' anlamına gelmesi mümkün mü? Bize en yakın göksel unsurlar arasında, gezegenlerden başka kalıcı unsurların olmadığı da bilinmekte değil mi?  Güneş, adını taşıyan sistemdeki tek yıldız değil mi ? Gezegenler olmasaydı başka cennetsel yapıların ne anlama geldiğini görmek zor olmaz mıydı ? Bu nedenle kaukab kelimesini gezegen olarak tercüme etmek doğru gibi görünüyor ve Kuran, modern zamanlarda tanımlandığı gibi gezegenlerin varlığına atıfta bulunuyor.

Ayrıca ayette geçen ‘o en yakın göğün’  asi ve kötü ruhlardan korunduğu  ve gökte bekçiler olduğu da kutsal kitap içerisinde tanımlanmaktadır.

Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Kâfirler ise, gökyüzünün alâmetlerinden (Allah'ın kudret ve azametine delalet eden delillerinden) yüz çeviriyorlar. (Enbiya Suresi , 32. Ayet)

Böylece Allah onları iki günde yedi gök olmak üzere yerine koydu. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. ( Fussilet Suresi , 12. Ayet )

Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık ve onları, şeytanlar için taşlamalar yaptık. Ve onlar için alevli ateş azabını hazırladık.( Mülk Sursi , 5. Ayet)

Bu ayette en yakın göğü “şeytanların taşlanması için mermiler ile donatmak ” ne anlama geliyor olabilir? Aynı ayette atıfta bulunulan 'kandillerin' kuyruklu yıldızlarla bir ilgisi var mı? Sorular soruları açarken , mevzu derin …

Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de her surenin ilişkili olduğu bir gezegen olduğu da biliniyor. Teker teker hepsini açıklamayacağım , ancak sizler için kolayca anlaşılsın diye bir liste yaptım .

Sure No
Sure Adı
Başlangıç Gezegeni
Bitiş Gezegeni
1
Fâtiha
Güneş
Mars
2
Bakara
Güneş
Mars
3
Âl-i İmrân
Güneş
Ay
4
Nisâ
Saturn
Ay
5
Mâide
Saturn
Güneş
6
En'âm
Venus
Jupiter
7
A'râf
Mars
Güneş
8
Enfâl
Venus
Mars
9
Tevbe
Güneş
Ay
10
Yunus
Saturn
Güneş
11
Hûd
Venus
Merkür
12
Yusuf
Ay
Venus
13
Ra'd
Merkür
Saturn
14
İbrahim
Mars
Jupiter
15
Hicr
Güneş
Güneş
16
Nahl
Venus
Merkür
17
İsrâ
Ay
Güneş
18
Kehf
Venus
Mars
19
Meryem
Güneş
Mars
20
Tâ-Hâ
Güneş
Jupiter
21
Enbiyâ
Mars
Saturn
22
Hac
Jüpiter
Merkür
23
Mü'minûn
Ay
Merkür
24
Nûr
Ay
Ay
25
Furkan
Saturn
Ay
26
Şuarâ
Ay
Jupiter
27
Neml
Mars
Venus
28
Kasas
Merkür
Jupiter
29
Ankebût
Mars
Saturn
30
Rûm
Jüpiter
Venus
31
Lokman
Merkür
Güneş
32
Secde
Venus
Venus
33
Ahzâb
Merkür
Saturn
34
Sebe'
Jüpiter
Merkür
35
Fâtır
Ay
Jupiter
36
Yâsin
Mars
Ay
37
Sâffât
Saturn
Merkür
38
Sâd
Ay
Ay
39
Zümer
Saturn
Jupiter
40
Mü'min
Mars
Ay
41
Fussilet
Saturn
Mars
42
Şûrâ
Güneş
Saturn
43
Zuhruf
Güneş
Saturn
44
Duhân
Jüpiter
Jupiter
45
Câsiye
Mars
Mars
46
Ahkaf
Güneş
Jupiter
47
Muhammed
Mars
Ay
48
Fetih
Saturn
Saturn
49
Hucurât
Jüpiter
Venus
50
Kaf
Merkür
Saturn
51
Zâriyât
Jüpiter
Venus
52
Tûr
Merkür
Güneş
53
Necm
Venus
Jupiter
54
Kamer
Mars
Saturn
55
Rahmân
Jüpiter
Ay
56
Vâkıa
Saturn
Merkür
57
Hadid
Ay
Ay
58
Mücâdele
Jüpiter
Güneş
59
Haşr
Jüpiter
Güneş
60
Mümtehine
Venus
Mars
61
Saf
Güneş
Mars
62
Cum'a
Güneş
Ay
63
Münâfikûn
Saturn
Güneş
64
Teğabün
Venus
Saturn
65
Talâk
Jüpiter
Venus
66
Tahrim
Merkür
Mars
67
Mülk
Güneş
Venus
68
Kalem
Merkür
Saturn
69
Hâkka
Jüpiter
Mars
70
Meâric
Güneş
Venus
71
Nuh
Merkür
Merkür
72
Cin
Ay
Merkür
73
Müzzemmil
Ay
Güneş
74
Müddessir
Venus
Güneş
75
Kıyamet
Venus
Saturn
76
İnsan
Jüpiter
Güneş
77
Mürselât
Venus
Venus
78
Nebe'
Merkür
Güneş
79
Nâziât
Venus
Ay
80
Abese
Saturn
Merkür
81
Tekvir
Ay
Ay
82
İnfitâr
Saturn
Venus
83
Mutaffifin
Merkür
Merkür
84
İnşikak
Ay
Saturn
85
Bürûc
Jüpiter
Jupiter
86
Târık
Mars
Venus
87
A'lâ
Merkür
Mars
88
Gâşiye
Güneş
Saturn
89
Fecr
Jüpiter
Jupiter
90
Beled
Mars
Saturn
91
Şems
Jüpiter
Jupiter
92
Leyl
Mars
Jupiter
93
Duhâ
Mars
Merkür
94
İnşirâh
Ay
Ay
95
Tin
Saturn
Saturn
96
Alak
Jüpiter
Merkür
97
Kadir
Ay
Güneş
98
Beyyine
Venus
Merkür
99
Zilzâl
Ay
Saturn
100
Âdiyât
Jüpiter
Venus
101
Kâria
Merkür
Merkür
102
Tekâsür
Ay
Ay
103
Asr
Saturn
Mars
104
Hümeze
Güneş
Venus
105
Fil
Merkür
Mars
106
Kureyş
Güneş
Ay
107
Mâûn
Saturn
Ay
108
Kevser
Saturn
Mars
109
Kâfirûn
Güneş
Jupiter
110
Nasr
Mars
Venus
111
Tebbet
Merkür
Mars
112
İhlâs
Güneş
Ay
113
Felâk
Saturn
Venus
114
Nâs
Merkür
Güneş

Neyse şimdilik benden bu kadar
Takipte kalın

Yıldızlara Fısıldayan Kadın
Gülşen Kayıkcı


Hadi Paylaş

Kimin Kaleminden:

UYARI:Gulsen Kayikci içeriğinin ticari amaçlarla yetkisiz kullanımı veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır. İzinsiz paylaşım ve çoğaltım işlemleri telif hakkı ihlali nedeni ile yasal işleme tabi tutulacaktır . Ancak, sosyal medya veya başka paylaşım platformlarında kaynak bağlantısı ile paylaşılabilir.

0 facebook-blogger: